Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Hollolan Koiraharrastajat (HoKo) ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, ja sen kotipaikka on Hollola ja sen lähiympäristö. 

2 §

Yhdistyksen kielenä on suomi.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • tuoda alueella asuvat palveluskoira- ym. koiraharrastajat koiraharrastukseen mukaan.
 • edistää palvelus- ym. koirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.
 • ohjata jäsenistöään kouluttamaan ja harrastamaan koiriensa kanssa tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntakelpoinen koira.
 • toimia päämääriensä hyväksi laillisesti ja puolueettomasti.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpailuja, näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä, neuvonta ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.

5 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata omaisuuttaan sekä vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta. Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia.

6 §

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Salpausselän Kennelpiirin jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa harrastaviin yhteenliittymiin.

7 §

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain. Liittyessään jäseneksi yhdistykseen jäsenet maksavat myös liittymismaksun. Jäsenmaksut on maksettava kevätkokouksen alkuun mennessä. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi, joka voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta osallistua yhdistyksen yleiskokouksiin. Maksuista päättää yhdistyksen syyskokous.

8 §
a) Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti.
b) Yhdistyksestä voidaan hallituksen päätöksestä erottaa

 • jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
 • jäsen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
 • jäsen, joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä.
 • jäsen, joka rikkoo eläinsuojelulakia.

c) Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen erääntymisestä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä valittaa ja saattaa sen yhdistyksen yleiskokouksen ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Häneltä voidaan myös hallituksen päätöksellä evätä osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kuten esim. leirit, koulutustilaisuudet jne. Hänellä on kuitenkin oikeus julkaisuihin ja yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin suoritettuaan laiminlyödyn jäsenmaksun sekä liittymismaksun.

9 §

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous on valinnut hoitamaan yhdistyksen hallintoa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kolme (3) jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi, jäsenet yhdeksi (1) vuodeksi ja varajäsenet yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja ja jäsenet sekä varajäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin ja sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana. Hallituksen kokouksissa on varajäsenellä, hallituksen ulkopuolisella sihteerillä ja rahastonhoitajalla läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus voi nimetä yhdistykselle, tehtävien niin vaatiessa, toimihenkilöitä myös muihin tehtäviin.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on läsnä. Kokouksista on jäsenille ja varajäsenille tiedotettava vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, seuraava yleiskokous valitsee loppukaudelle varsinaisen jäsenen. Varajäsen toimii eronneen tilalla syyskokoukseen saakka, jossa valitaan uudet jäsenet hallitukseen.

10 §

Hallituksen tehtävänä on

 • toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta.
 • edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen yleiskokoukselle.
 • kutsua yhdistys sekä sääntömääräisiin, että muihin kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset.
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut.
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin huomioon ottaen, mitä näissä säännöissä muualla on sanottu.
 • laatia toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta.
 • laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
 • hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

11 §

Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin yleiskokouksiin, jotka pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kokouksissa on henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

12 §

Varsinaisissa yleiskokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Valitaan ääntenlaskijat, joiden määrän yleiskokous vahvistaa.
 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen toimintakertomus (kevätkokous).
 • Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta (kevätkokous).
 • Luetaan toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto (kevätkokous).
 • Vahvistetaan tilinpäätös (kevätkokous).
 • Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta (kevätkokous).
 • Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle (syyskokous).
 • Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä uusien jäsenten liittymismaksut (syyskokous).
 • Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali (syyskokous).
 • Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali (syyskokous).
 • Suoritetaan hallituksen varajäsenen vaali (syyskokous).
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi varahenkilöä (syyskokous).
 • Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Suomen palveluskoiraliitto ry:n sekä Salpausselän Kennelpiirin kokouksiin (syyskokous).
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

13 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä ja yhdistyslaissa toisin määrätä. Milloin joku kokouksen jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

14 §

Hallituksen jäsenet eivät voi äänestää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

15 §

Kutsut yhdistyksen yleiskokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa tai julkaistava yhdistyksen internet-sivuilla tai lähetettävä kirjallisesti jäsenistölle viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsun on oltava kaikkien jäsenten saatavilla.

Yhdistyksen yleiskokous on myös kutsuttava viipymättä koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta jotain määrättyä asiaa varten vaatii.

16 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

17 §

Toiminnantarkastajat, joiden vaaliin yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa, tehtävänä on tarkistaa yhdistyksen tilit ja omaisuus sekä esittää niistä kirjallinen lausunto yleiskokoukselle. Samassa yhteydessä heidän tulee esittää lausuntonsa muustakin toiminnasta. Toiminnantarkastajat voivat milloin tahansa vaatia yhdistyksen tilikirjat ja pöytäkirjat tarkistettavakseen. 

18 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa (2) perättäisessä yleiskokouksessa. Päätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään vain esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntöjen muuttamisesta ja tehtävistä muutoksista on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yleiskokouksessa, joista ensimmäisen on oltava sääntömääräinen yleiskokous. Jos yleiskokous hyväksyy purkamisehdotuksen, asia siirretään toiseen yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään kolme neljäsosaa(3/4) annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, sen omaisuus käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan tukemiseen.

19 §

Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.