Verkkopalvelun ja -kaupan käyttöehdot

Tervetuloa Hollolan Koiraharrastajat ry:n (jäljempänä ”myyjä” tai ”yritys”) verkkopalveluun (jäljempänä ”palvelu”).

1. Yleistä

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan käyttäjän toimiin Hollolan Koiraharrastajat ry:n verkkopalvelussa (jäljempänä ”palvelu”) riippumatta siitä, millä päätelaitteella käyttäjä käyttää Palvelua.

Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin voimassa olevat ehdot, palvelussa annettavat ohjeet sekä sitoutuvan noudattamaan niitä, kun käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttäjä on velvollinen Palvelua käyttäessään myös noudattamaan kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä sekä hyvää tapaa.

2. Palveluntarjoaja

Hollolan Koiraharrastajat ry
Y-tunnus 3081400-5
Pysäkkitie 149
16630 Tennilä

sähköposti: hollolankoiraharrastajat (at) gmail.com

3. Henkilö- ja sijaintitietojen käsittely

Hollolan Koiraharrastajat ry kerää ja käsittelee tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla.

4. Evästeet

Palvelussa hyödynnetään evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joiden avulla Hollolan Koiraharrastajat ry pystyy keräämään tietoa palvelun käytöstä sekä kehittämään parempaa käyttäjäkokemusta tarjoamalla esimerkiksi käyttäjiä kiinnostavia sisältöjä sekä helpottamalla asiointia mm. muistamalla aiemmin käyttäjän kirjaamia tietoja.

Käyttäjä voi omien laitteidensa selainasetusten avulla hallinnoida evästeiden sekä muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista sekä estää evästeiden toiminnan kokonaan. Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen, kuten verkkokaupan ostoskoritoiminnon käyttämiseen ja muiden palveluiden laatuun. Mikäli käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, hyväksyy käyttäjä tällöin palvelussa käytettävien evästeiden käytön yrityksen toimesta.

5. Oikeudet ja velvollisuudet palvelun käytöstä

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden ehtojen ja palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Hollolan Koiraharrastajat ry:llä on oikeus kieltää käyttäjältä palvelun käyttäminen mikäli käyttäjä on toiminut näiden ehtojen tai palvelussa erikseen annettavien ohjeiden tai lakien ja /tai hyvien tapojen vastaisesti.

Käyttäjä voi tutustuakseen ja käyttääkseen Hollolan Koiraharrastajat ry:n tarjoamia palveluita selata palvelua sekä tulostaa tai muulla tavoin jäljentää tai tallentaa omalle päätelaitteelleen palvelun sisällöstä kopion ainoastaan omaan käyttöönsä. Palveluiden tallentaminen tai sisällön kopioiminen kaikkeen kaupalliseen käyttöön on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata palvelua tai sen sisältöä millään tavoin, eikä kopioida sitä tai sen osaa julkiseen levitykseen, minkäänlaiseen jakoon tai välitykseen julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin, ellei näissä ehdoissa tai palveluissa ole nimenomaisesti annettu siihen lupaa.  

Hollolan Koiraharrastajat ry:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai minkäänlaista korvausvelvollisuutta muuttaa palvelua, sen sisältöä, rajoittaa palvelun tai sen osioiden käyttämistä tai keskeyttää tai lopettaa palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tai osan tarjoaminen kokonaisuudessaan ja milloin tahansa. Mikäli käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, palvelussa erikseen annettujen ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Hollolan Koiraharrastajat ry:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa.

6. Käyttäjän palveluun tuottama sisältö

Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä palveluun mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaa kenenkään, mukaan lukien kolmansien osapuolien oikeuksia tai mainostaa oikeudettomasti ja ilman Hollolan Koiraharrastajat ry:n etukäteistä suostumusta kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.

Käyttäjä vastaa kaikesta palveluun tuottamastaan tai välittämästään sisällöstä  ja sen oikeellisuudesta ja myöntää Hollolan Koiraharrastajat ry:lle kaikkeen tuottamaansa sisältöön näissä ehdoissa tarkoitetun käyttöoikeuden. Tarvittaessa käyttäjän tulee hankkia oikeudenhaltijan (esimerkiksi valokuvaajan ja/tai valokuvan kohteen) lupa ennen sisällön välittämistä palveluun, ja tästä käyttäjä vastaa itsenäisesti myös mahdollisten kustannusten osalta.

Käyttäjä myöntää Hollolan Koiraharrastajat ry:lle oikeuden korvauksetta julkaista ja käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.

Hollolan Koiraharrastajat ry ei tarkasta etukäteen käyttäjän palveluun tuottamaa ja välittämää sisältöä eikä siten ole siitä miltään osin vastuussa. Hollolan Koiraharrastajat ry:llä on, ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle milloin tahansa etu- tai jälkikäteen, oikeus poistaa käyttäjän palveluun välittämä sisältö tai muuttaa sisältöä yrityksen harkinnan perusteella, esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi ottamalla yhteyttä yritykseen ja  pyytää palveluun välitettyä sisältöä poistettavaksi. Hollolan Koiraharrastajat ry päättää tapauskohtaisesti tällaisten pyyntöjen noudattamisesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tunnukset ja ohjelmistot ovat Hollolan Koiraharrastajat ry:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Hollolan Koiraharrastajat ry ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin, ja kaikki palveluun ja sen sisältöön liittyvät oikeudet kuten tekijänoikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet ja rekisteröidyt sekä rekisteröimättömät tavaramerkit ja mallioikeudet ja tietokantaoikeudet ja niiden käytöstä seuraava arvo kuuluvat Hollolan Koiraharrastajat ry:lle tai sen yhteistyökumppaneille.

8. Linkit ja yhteisöliitännäiset

Internetin käyttäjät voivat sisällyttää ulkopuolisille sivustoille palveluun johtavia linkkejä, jotka avautuvat käyttäjän painalluksesta edellyttäen, että tällainen linkitys ei linkin ulkoasun tai sen sijoituksen tai muiden mahdollisten seikkojen vuoksi vaikuta haitallisesti Hollolan Koiraharrastajat ry:n maineeseen tai luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävän sivuston ylläpitäjän tai linkittävän henkilön tai sivuston tai henkilön edustamien tuotteiden tai palveluiden ja Hollolan Koiraharrastajat ry:n välillä olisi jokin yhteys.

Palvelu voi sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä, eivätkä täten Hollolan Koiraharrastajat ry:n hallinnassa. Hollolan Koiraharrastajat ry ei tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöjä eivätkä ne ole millään lailla yrityksen hallinnassa tai hallinnan piirissä. Hollolan Koiraharrastajat ry ei täten vastaa mistään linkitetyistä sivustoista tai niiden sisällöstä miltään osin, mukaan lukien sivustojen tietoturva tai henkilötietojen käsittely. Palvelun ja verkkosivujen sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit palveluun eivät myöskään osoita mitään Hollolan Koiraharrastajat ry:n ja linkittävän tai linkitetyn toisen tai kolmannen tahon välisestä suhteesta.

Mahdolliset yhteisöliitännäiset palvelussa edellyttävät käyttäjän tai asiakkaan aktiivista toimintaa, eivätkä kytkeydy päälle automaattisesti.

9. Vastuunrajoitukset ja ylivoimainen este

Hollolan Koiraharrastajat ry pyrkii pitämään palvelun ja verkkosivut käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikeudettomasti ja häiriöittä. Hollolan Koiraharrastajat ry ei vastaa mistään vahingoista, joita aiheutuu palvelun tai sen sisällön käytöstä tai muiden käyttäjien luomasta virheellisestä tiedosta, ellei soveltuvassa, pakottavassa lainsäädännössä muuta määrätä.

Hollolan Koiraharrastajat ry ei vastaa mistään sellaisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Hollolan Koiraharrastajat ry:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

10. Ehtojen muutokset

Hollolan Koiraharrastajat ry:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Mikäli käyttäjä ei ole kertonut yritykselle sähköpostiosoitettaan, tai se on virheellinen, ei yritys ole velvollinen tiedottamaan ehtojen muutoksesta muuta kautta. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita Suomessa, Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjällä on lisäksi mahdollisuus viedä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Asian saattamiseksi kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.